Activities calendar

04 December 2018

04.12.2018

Эффективность законодательства в оспаривании административного регулирования

Концепция правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года (Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858).

04.12.2018

О проводимой работе по укреплению слабых сторон в вопросах оспаривания частным бизнесом правомочности действий и решений со стороны государственных органов

Современное казахстанское общество развивается в направлении осознания ценности каждой личности, признания и защиты ее достоинства, утверждения идеи неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека.

04.12.2018

Құрылтай құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар еңгізу кезінде хабарлау реті мен мерзімі

Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге мемлекеттік (есептік) қайта тіркеуге әкеп соқпайтын өзгері

04.12.2018

Порядок и сроки уведомления при внесений изменений и дополнений в учредительные документы

В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах

04.12.2018

Меншік құқығы

 «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты стратегиясында Елбасы еліміздің басымдықтарын жариялады.

04.12.2018

Право собственности

В Стратегии «Казахстанский путь — 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» были озвучены приоритетные направления развития страны.

04.12.2018

Жұртшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысуы. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау

Жеке тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер және өзге де заңды тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кезінде мынадай шаралар қолданады.

04.12.2018

Участие общественности в противодействии коррупции. Сообщение о коррупционных правонарушениях.

Физические лица, общественные объединения и иные юридические лица при противодействии коррупции применяют следующие меры.

04.12.2018

Адам саудасымен күресу

Қазырғы заманда адамды саудаға салу ауқымды маштабқа түсті трансұлттық қылмыстын құрамдас бөлігі болып табылды. Бұл бизнестің табыс деңгейінен қару саудадан және өсірткі саудадан кейін үшінші орын алат деп саналады.

04.12.2018

Борьба с торговлей людьми

В настоящее время торговля людьми приобрела глобальные масштабы и стала составной частью, так называемой транснациональной преступности.

04.12.2018

Даулы мәселелерді шешуде заңнаманың тиімділігі.

Жаһандық қауымдастықтың заманауи дамуы өмірдің түрлі саласындағы, соның ішінде құқықтық қызметтегі ынтымақтастықты қажет етеді.

04.12.2018

Эффективность законодательства в решении спорных вопросов.

Современное развитие мирового сообщества требует дальнейшего совершенствования сотрудничества в различных сферах жизни, в том числе и в правовой деятельности.

04.12.2018

Әкімшілік реттеуді дауласу кезінде заңдылықтын тиімділігі

           2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат ҚР тұжырымдамасы (2009 жылдың 24 тамызында Қазақстан Республикасы Президентінің № 858 Жарлығы).

04.12.2018

Мемлекеттік органдар іс-әрекеттері мен шешімдеріне заңдылығын даулауға жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша әлсіз жақтарын күшейту үшін тұрақты жұмысы туралы

Қазіргі қазақ қоғам әрбір адамның мәнін түсіну бағытында дамуда, оның қадір-қасиетін тану және қорғау, табиғи, ажырамас құқықтары мен бостандықтарын идеясын мақұлдады.

Виртуалды жолбасшы

 • image01
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image02
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image03
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image04
  Аудандық фотогалерея. Көру

Телефон доверия

WhatsApp